Quyết định 68/2009/QĐ-UBND

Quyết định 68/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Hồ Chí Minh | ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 68 2009 QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG BÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị quyết số 26 2008 QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện quận phường Căn cứ Nghị quyết số 724 2009 NQ-UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện quận phường của các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện quận phường Căn cứ Nghị định số 104 2004 NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thông tư số 03 2006 TT-VPCP ngày 17 tháng 02 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định số 104 2004 NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của Công báo cấp tỉnh Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Căn cứ Quyết định số 27 2009 QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố thành Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Xét ý kiến đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 3750 STC-HCSN Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1253 STTTT-TTĐT ngày 20 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý sử dụng Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01 2009 QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý sử dụng Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
150    44    2    03-12-2023
18    49    1    03-12-2023
15    48    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.