Quyết định số 2032/QĐ-TCCB

Quyết định số 2032/QĐ-TCCB ngày 04/08/2004 của Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá Công ty May Đức Giang | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 2032 QĐ-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 8 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC CỔ PHẦN HOÁ CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam tại Công văn số 1420 CV-TCHC ngày 30 tháng 7 năm 2004 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ tổ chức -Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công ty May Đức Giang doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thực hiện cổ phần hoá năm 2004 Nhà nước giữ cổ phần chi phối. Điều 2. Giao Tổng công ty Dệt - May Việt Nam chỉ đạo Công ty May Đức Giang tổ chức thực hiện việc xác định giá trị doanh nghiệp xây dựng phương án cổ phần hoá trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt và làm các thủ tục để chuyển Công ty thành Công ty cổ phần theo đúng các quy định của Nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam và Tổng giám đốc Công ty May Đức Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP THỨ TRƯỞNG Bùi Xuân .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
106    121    3    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.