Nghị định 153/2004/NĐ-CP

Nghị định 153/2004/NĐ-CP về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, Công ty nhà nước độc lập theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 153 2004 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 8 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 153 2004 NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 8 NĂM 2004 VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ CHUYỂN ĐỔI TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC CÔNG TY NHÀ NƯỚC ĐỘC LẬP THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14 2003 QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13 1999 QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các nội dung sau 1. Quy định về tổ chức quản lý Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập và Tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập Tổng công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty con . 2. Quy định việc chuyển đổi theo mô hình công ty mẹ - công ty con đối với a Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập. b Công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tưư và thành lập. c Công ty nhà nước độc lập. Điều 2. Đối tưượng áp dụng Đối tưượng áp dụng Nghị định này bao gồm 1. Tổng công ty nhà nước được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 1995 và Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tưư và thành lập được thành lập mới theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003. 2. Tổng công ty do các công ty tự đầu tưư và thành lập. 3. Công ty nhà nước độc lập quy mô lớn và công ty thành viên hạch toán độc lập quy mô lớn của Tổng công ty nhà nước chuyển đổi và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Điều 3. Quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu nhà nước đối với Tổng công ty nhà nước Tổng công ty nhà nước chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước các cấp theo quy định của pháp luật và quản lý của đại diện chủ sở hữu theo sự phân công phân cấp của Chính phủ. Hội đồng quản trị đại diện .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
92    339    2    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.