Quyết định số 66/2004/QĐ-BTC

Quyết định số 66/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế hướng dẫn về trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 66 2004 QĐ-BTC Hà Nội ngày 11 tháng 8 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 66 2004 QĐ-BTC NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2004 BAN HÀNH QUY CHẾ HƯỚNG DẪN VỀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC PHÁT. HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 141 2003 NĐ-CP ngày 20 11 2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương Căn cứ Nghị định số 60 2003 NĐ-CP ngày 6 6 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hướng dẫn về trình tự thủ tục phát hành trái phiếu Chính phủ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Tổng Giám đốc Giám đốc tổ chức phát hành trái phiếu và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Thị Băng Tâm Đã ký QUY CHẾ HƯỚNG DẪN VỀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ban hành kèm theo Quyết định số 66 2004 QĐ-BTC ngày 11 8 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính I. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Quy chế này hướng dẫn về trình tự lập kế hoạch xây dựng phương án phát hành quyết định phát hành điều hành lãi suất và các vấn đề liên quan đến tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương gọi chung là trái phiếu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    69    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.