Quyết định 1022/2004/QĐ-NHNN

Quyết định 1022/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 1022 2004 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 8 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1022 2004 QĐ-NHNN NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LƯU KÝ GIẤY TỜ CÓ GIÁ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10 2003 QH11 ngày 17 6 2003 Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ cơ quan ngang Bộ Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế cho Quyết định số 171 2000 QĐ-NHNN13 ngày 25 3 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn. Điều 3. Chánh Văn phòng Giám đốc Sở Giao dịch Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính Cục trưởng Cục Công nghệ tin học ngân hàng Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Giám đốc các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phùng Khắc Kế Đã ký QUY CHẾ LƯU KÝ GIẤY TỜ CÓ GIÁ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Ban hành kèm theo Quyết định số 1022 2004 QĐ-NHNN ngày 17 8 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định việc lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước các loại giấy tờ có giá được phát hành qua Ngân hàng Nhà nước và các loại giấy tờ có giá khác thuộc quyền sở hữu của khách hàng sử dụng để tham gia các nghiệp vụ thị trường tiền tệ bao gồm Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.