Thông tư 86/2004/TT-BTC

Thông tư 86/2004/TT-BTC về hướng dẫn việc quản lý nguồn vốn huy động để đầu tư cơ sở hạ tầng của ngân sách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 86 2004 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 8 năm 2004 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 86 2004 TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN VIỆC quản lý nguồn vốn huy động để đầu Tư cơ sở hạ tầng CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC thuộc trung ương Căn cứ Nghị định số 60 2003 NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước Căn cứ Nghị định số 73 2003 NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Căn cứ Nghị định số 141 2003 NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương Căn cứ Nghị định số 123 2004 NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội Căn cứ Nghị định số 124 2004 NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán quản lý hạch toán và quyết toán vốn huy động để đầu tư cơ sở hạ tầng của ngân sách cấp tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương như sau I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Ngân sách cấp tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương dưới đây gọi chung là ngân sách cấp tỉnh khi có nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi ngân sách cấp tỉnh bảo đảm nhưng vượt quá khả năng cân đối của ngân sách cấp tỉnh năm dự toán thì được phép huy động vốn trong nước để đầu tư. 2. Danh mục các công trình đầu tư thuộc phạm vi ngân sách cấp tỉnh nói trên phải thuộc danh mục đầu tư trong kế hoạch 5 năm đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quyết định phải .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
102    44    1    01-03-2024
116    5    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.