Quyết định 73/2004/QĐ-BTC

Quyết định 73/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và Công ty quản lý quỹ do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 73 2004 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 9 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ trướng Bộ tài chính SỐ 73 2004 QĐ-BTC ngày 3 THÁNG 9 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 144 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Căn cứ Nghị định 77 2003 NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 7 năm 2003 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ. Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Điều 3 Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước các công ty quản lý quỹ và các bên liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Thị Băng Tâm Đã ký QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ Ban hành kèm theo Quyết định số73 2004 QĐ-BTC ngày 3 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định việc tổ chức và hoạt động của các công ty quản lý quỹ ngân hàng giám sát việc huy động vốn lập và hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán sau đây gọi tắt là Quỹ và hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ cho quỹ đầu tư chứng khoán trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 2. Giải thích thuật ngữ Trong quy chế này những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Vốn điều lệ quỹ là số vốn bằng tiền do tất cả người đầu tư thực góp và được ghi trong Điều lệ quỹ. 2. Đơn vị quỹ là vốn điều lệ quỹ được chia thành nhiều phần bằng nhau. 3. Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán sau đây gọi tắt là chứng chỉ quỹ là một loại chứng khoán dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ do công ty quản lý quỹ thay mặt Quỹ công chúng phát hành xác nhận quyền sở hữu hợp

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
201    103    2    29-11-2023
7    52    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.