Nghị định 161/2004/NĐ-CP

Nghị định 161/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 161 2004 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 07 tháng 9 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 161 2004 NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2004 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính số 44 2002 PL-UBTVQH10 ngày 02 tháng 7 năm 2002 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán hình thức xử phạt các biện pháp khắc phục hậu quả mức phạt thẩm quyền xử phạt và thủ tục xử phạt. 2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán quy định tại Nghị định này bao gồm a Vi phạm các quy định về hoạt động phát hành chứng khoán ra công chúng b Vi phạm các quy định về niêm yết chứng khoán trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán c Vi phạm các quy định về hoạt động giao dịch chứng khoán d Vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh đăng ký lưu ký chứng khoán bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán đ Vi phạm các quy định về chế độ báo cáo công bố thông tin e Vi phạm các quy định làm cản trở việc thanh tra kiểm tra hoặc không thực hiện kiến nghị của tổ chức thanh tra kiểm tra. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Cá nhân cơ quan tổ chức trong nước và nước ngoài sau đây gọi chung là cá nhân tổ chức có vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đều bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác. 2. Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi hành vi vi phạm hành chính do mình gây ra. Sau khi chấp hành quyết định xử phạt tổ chức bị xử phạt xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
90    170    6    01-03-2024
94    102    3    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.