Quyết định 161/2004/QĐ-TTg

Quyết định 161/2004/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 161 2004 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 07 tháng 9 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 161 2004 QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2004 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 66 2004 NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vào Bộ Tài chính Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước là tổ chức thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán trực tiếp quản lý giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán quản lý các hoạt động dịch vụ công thuộc lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật. 2. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có tư cách pháp nhân có con dấu hình quốc huy và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và những nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây 1. Xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Tài chính các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán chiến lược quy hoạch kế hoạch dài hạn năm năm hàng năm về chứng khoán thị trường chứng khoán 2. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét trình Thủ tướng Chính phủ việc thành lập đình chỉ hoạt động hoặc giải thể Trung tâm Giao dịch chứng khoán Sở Giao dịch chứng khoán Trung tâm Lưu ký chứng khoán các tổ chức khác có liên quan đến hoạt

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    53    2    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.