Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN

Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số 1117 2004 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 08 tháng 9 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 12 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17 6 2003 Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng ngày 12 12 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật các Tổ chức tín dụng ngày 15 6 2004 Căn cứ Nghị định số 52 2003 NĐ-CP ngày 19 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động thông tin tín dụng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 01 2005 và thay thế Quyết định số 415 1999 QĐ-NHNN23 ngày 18 11 1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng trong ngành ngân hàng. Điều 3. Chánh Văn phòng Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc trung ương Trưởng Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Giám đốc các tổ chức tín dụng các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC PHÓ THỐNG ĐỐC Nguyễn Thị Kim Phụng QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG Ban hành kèm theo Quyết định số 1117 2004 QĐ-NHNN ngày 08 tháng 9 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này điều chỉnh hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước các tổ chức tín dụng tổ chức khác nhằm góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng phục vụ công tác quản lý của Ngân hàng Nhà nước phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng và phát triển kinh tế xã hội. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
92    5    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.