Quyết định 1136/2004/QĐ-NHNN

Quyết định 1136/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 1136 2004 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 9 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1136 2004 QĐ-NHNN NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QĐ10 ngày 12 12 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10 2003 QH11 ngày 17 6 2003 Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 5 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 52 2003 NĐ-CP ngày 19 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Theo đề nghị của Sở Giao dịch và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán Bộ Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kỳ từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 38 1999 QĐ-NHNN9 ngày 21 01 1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán Bộ Giám đốc Sở Giao dịch Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Đức Thuý Đã ký QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Ban hành kèm theo Quyết định số 1136 2004 QĐ-NHNN ngày 09 tháng 9 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Chương 1 ĐIỀU KHOẢN CHUNG Điều 1. Sở Giao dịch là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước có chức năng giúp Thống đốc thực hiện một số nghiệp vụ ngân hàng trung ương. Điều 2. Sở Giao dịch là đơn vị hạch toán phụ thuộc có bảng cân đối tài khoản và con dấu riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật. Điều 3. Điều hành Sở Giao dịch là

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.