Nghị định 170/2004/NĐ-CP

Nghị định 170/2004/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 170 2004 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 9 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 170 2004 NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2004 VỀ SẮP XẾP ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG TRƯỜNG QUỐC DOANH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Nghị định này quy định việc sắp xếp đổi mới tổ chức cơ chế quản lý và chính sách đối với các nông trường quốc doanh. 2. Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm các nông trường quốc doanh các doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước trong Nghị định này gọi chung là nông trường quốc doanh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất cho thuê đất để sử dụng vào mục đích chính là sản xuất nông nghiệp. Điều 2. Mục tiêu sắp xếp đổi mới nông trường quốc doanh 1. Sử dụng bền vững và có hiệu quả đất đai cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện có của nông trường quốc doanh. 2. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các nông trường quốc doanh hình thành các vùng sản xuất nông sản hàng hoá tập trung gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. 3. Tạo thêm việc làm tăng thu nhập cho người lao động góp phần phát triển kinh tế - xã hội xoá đói giảm nghèo đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Điều 3. Nguyên tắc sắp xếp đổi mới nông trường quốc doanh. 1. Sắp xếp đổi mới nông trường quốc doanh phải gắn với quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch kế hoạch phát triển nông nghiệp trên địa bàn. 2. Sắp xếp đổi mới nông trường quốc doanh phải bảo đảm phân biệt rõ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ công ích. a Những nông trường làm nhiệm vụ kinh doanh là chính thì chuyển hẳn sang sản xuất kinh doanh và hạch toán kinh doanh theo cơ chế thị trường. b Nông trường chuyển sang kinh doanh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.