Quyết định 76/2004/QĐ-BTC

Quyết định 76/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 76 2004 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 9 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 76 2004 QĐ-BTC NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2004 BAN HÀNH QUY CHẾ LỰA chọn doanh nghiệp kiểm toán được CHẤP THUẬN CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TỔ CHỨC NIÊM YẾT HOẶC TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13 1999 QH10 ngày 12 6 1999 Căn cứ Nghị định số 144 2003 NĐ-CP ngày 28 11 2003 của Chính phủ về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán Căn cứ Nghị định số 105 2004 NĐ-CP ngày 30 3 2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 07 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán . Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 26 2000 QĐ-UBCK2 ngày 05 01 2000 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy định về việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập cho các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán. Điều 3 Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán Chánh Văn phòng Bộ Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính Giám đốc các doanh nghiệp kiểm toán hoạt động tại Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có phát hành chứng khoán ra công chúng các tổ chức niêm yết chứng khoán tại thị trường giao dịch tập trung các công ty quản lý quỹ và các quỹ đầu tư chứng khoán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Thị Băng Tâm Đã ký QUY CHẾ LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TỔ CHỨC NIÊM YẾT HOẶC TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN Ban hành theo Quyết định số 76 2004 QĐ-BTC .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.