Nghị quyết 12/2004/NQ-CP

Nghị quyết 12/2004/NQ-CP về phiên họp chính phủ thường kỳ Tháng 9 năm 2004 do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 12 2004 NQ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 10 năm 2004 NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 12 2004 NQ-CP NGÀY 04 THÁNG 10NĂM 2004 VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 9 NĂM 2004 Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 9 năm 2004 Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9 thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây 1. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng các Bộ Văn hoá - Thông tin Giáo dục và Đào tạo Y tế và Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao báo cáo các Đề án quy hoạch phát triển xã hội hoá các hoạt động văn hoá giáo dục và đào tạo bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân và thể dục thể thao đến năm 2010. Chủ trương đẩy mạnh xã hội hoá trên các lĩnh vực hoạt động xã hội được Chính phủ quan tâm chỉ đạo đồng thời với việc phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 90 CP và Nghị định số 73 1999 NĐ-CP chủ trương khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục y tế văn hoá - thông tin thể thao ngày càng phát triển sâu rộng đã từng bước huy động nguồn lực khai thác sức mạnh trong dân cụ thể hoá chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm phát huy dân chủ bảo đảm công bằng xã hội xây dựng đời sống tinh thần ngày càng phong phú cho các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn những quan điểm thiếu thống nhất về chủ trương xã hội hoá việc triển khai thực hiện xã hội hoá còn chậm cơ chế chính sách chưa cụ thể rõ ràng triển khai thực hiện còn nhiều lúng túng quản lý nhà nước trên lĩnh vực này còn có sơ hở lệch lạc. Vì vậy rất cần thiết phải có sự thống nhất cao trong nhận thức chủ trương có lộ trình bước đi giải pháp phù hợp và cơ chế chính sách cụ thể đẩy nhanh quá trình xã hội hoá các lĩnh vực trên. Giao các Bộ Văn hoá - Thông tin Giáo dục và Đào tạo Y tế và Uỷ ban Thể dục Thể thao tiếp thu các ý kiến tại phiên họp hoàn chỉnh các Đề án và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Trên cơ sở các Đề án và ý kiến phát biểu tại phiên họp giao Văn

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    84    2    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.