Quyết định 178/2004/QĐ-TTg

Quyết định 178/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 178 2004 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 10 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 178 2004 QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2004 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN TỔNG THỂ ĐẢO PHÚ QUỐC TỈNH KIÊN GIANG ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3309 BKH-CLPT ngày 01 tháng 6 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 làm căn cứ cho việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng của Đảo. Đảo Phú Quốc ở vào vị trí tiền tiêu phía Tây Nam vừa có tiềm năng phát triển kinh tế to lớn vừa có vị trí quân sự đặc biệt quan trọng trong chiến lược phòng thủ đất nước. Phát triển đảo Phú Quốc phải dựa trên các quan điểm sau - Ưu tiên cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với giữ gìn cảnh quan và môi trường sinh thái. Tập trung sức xây dựng và phát triển đảo Phú Quốc theo một kế hoạch và bước đi thích hợp thành Trung tâm du lịch nghỉ dưỡng giao thương quốc tế lớn hiện đại của Vùng đồng bằng sông Cửu Long phía Tây Nam đất nước và từng bước hình thành một Trung tâm du lịch giao thương mang tầm cỡ khu vực quốc tế. - Phát triển đảo Phú Quốc phải gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh của Đảo và cả nước. - Phát triển đảo Phú Quốc phải gắn kết và có sự phối hợp chặt chẽ với Vùng đồng bằng sông Cửu Long thành phố Hồ Chí Minh và trong mối quan hệ khu vực Đông Nam á. Phát triển đảo Phú Quốc cũng là để thúc đẩy sự phát triển của Vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như của cả nước. - Tập trung ưu tiên phát triển mạnh du lịch và từng bước tiếp tục phát triển du lịch với chất lượng cao theo quy hoạch đồng thời thúc đẩy các ngành dịch vụ khác phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu phát huy thế mạnh của Đảo. - Huy động nguồn lực của các thành phần

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
111    45    1    30-09-2023
116    72    1    30-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.