Quyết định 176/2004/QĐ-TTg

Quyết định 176/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam giai đoạn 2004 - 2010, định hướng đến 2020 do Thủ tướng Chính phủ | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 176 2004 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 10 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 176 2004 QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2004 PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐIỆN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2004 - 2010 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược và quy hoạch phát triển ngành điện lực Việt Nam ngày 24 tháng 10 năm 2003 Xét tờ trình số 1768 TTr-KHĐTngày 02 tháng 5 năm 2003 Công văn số 4312 CV-NLDK ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Bộ Công nghiệp đề nghị phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam giai đoạn 2004 - 2010 định hướng đến 2020 ý kiến của các Bộ ngành góp ý về Chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 định hướng đến 2020 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam giai đoạn 2004 - 2010 định hướng đến 2020 theo các nội dung chính sau đây 1. Quan điểm phát triển - Phát triển điện phải đi trước một bước để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế đáp ứng nhu cầu điện cho sinh hoạt của nhân dân đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đẩy mạnh điện khí hoá nông thôn vùng sâu vùng xa miền núi hải đảo. - Bảo đảm chất lượng điện năng để cung cấp dịch vụ điện với chất lượng ngày càng cao giá cạnh tranh. Đặc biệt coi trọng tiết kiệm điện năng từ khâu phát truyền tải đến khâu sử dụng. - Sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn năng lượng sơ cấp của đất nước như nguồn thuỷ năng kết hợp với thuỷ lợi khí dầu than cho sản xuất điện áp dụng thiết bị sử dụng khoa học công nghệ tiên tiến và giảm ô nhiễm môi trường. - Tiếp tục khảo sát nghiên cứu chuẩn bị các điều kiện để xây dựng nhà máy điện nguyên tử sau năm 2015 đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sử dụng nhằm đa dạng hoá các nguồn năng lượng. - Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các dạng năng lượng mới và tái .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.