Quyết định 1325/2004/QĐ-NHNN

Quyết định 1325/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 1325 2004 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 15 tháng 10 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGẦN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1325 2004 QĐ-NHNN NGÀY 15 tháng 10 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CHIẾT KHẤU TÁI CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10 2003 QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 20 2004 QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chiết khấu tái chiết khấu giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Giám đốc các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phùng Khắc Kế Đã ký QUY CHẾ CHIẾT KHẤU TÁI CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ban hành kèm theo Quyết định số 1325 2004 QĐ-NHNN ngày 15 10 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định việc chiết khấu các giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng và việc tái chiết khấu giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng với nhau. Quy chế này không quy định việc chiết khấu tái chiết khấu thương phiếu. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Các tổ chức tín dụng được thành lập hoạt động và được thực hiện nghiệp vụ chiết .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    73    2    14-04-2024
1    273    3    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.