Thông tư 100/2004/TT-BTC

Thông tư 100/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 100 2004 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 10 năm 2004 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 100 2004 TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GÍA TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI LĨNH VỰC chứng khoán Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 02 1997 QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế gía trị gia tăng số 07 2003 QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 và các văn bản hướng dẫn Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 09 2003 QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 và các văn bản hướng dẫn Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 07 2003 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 144 2003 NĐ-CP ngày 28 11 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau I. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH Tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư này bao gồm - Công ty chứng khoán công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ngân hàng lưu ký - Tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam - Quỹ đầu tư chứng khoán II. VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1. Các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng bao gồm - Môi giới chứng khoán - Tự doanh chứng khoán - Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán - Bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán - Tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán do công ty chứng khoán công ty quản lý quỹ cung cấp cho khách hàng trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán tái cơ cấu tài chính chia tách sáp nhập hợp nhất doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát hành và niêm yết chứng khoán - Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán - Giám sát Quỹ đầu tư chứng khoán - Lưu ký chứng khoán - Đại diện người sở hữu trái phiếu - Các hoạt động đầu tư của Quỹ đầu tư chứng khoán. 2.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.