Thông tư số 07/2004/TT-NHNN

Thông tư số 07/2004/TT-NHNN về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành , để sửa đổi điểm Thông tư 08/2001/TT-NHNN ngày 6/9/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 07 2004 TT-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 11 năm 2004 THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 07 2004 TT-NHNN NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2004 SỬA ĐỔI ĐIỂM THÔNG TƯ 08 2001 TT-NHNN NGÀY 06THÁNG 09 NĂM 2001 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 16 2001 NĐ-CP NGÀY 2 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH Ngày 06 09 2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 08 2001 TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16 2001 NĐ-CP ngày 02 05 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính. Nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi điểm Thông tư số 08 2001 TT-NHNN ngày 06 09 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau 1- Thủ tục hồ sơ trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thay đổi Hồ sơ thay đổi tên của Công ty cho thuê tài chính a- Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính đề nghị sửa đổi tên của Công ty cho thuê tài chính. Tờ trình cần nêu rõ lý do và sự cần thiết thay đổi b- Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính về việc đổi tên của Công ty cho thuê tài chính c- Văn bản chấp thuận của Tổ chức tín dụng có Công ty cho thuê tài chính trực thuộc của các bên góp vốn trong Công ty cho thuê tài chính liên doanh của các bên nước ngoài trong Công ty cho thuê tài chính 100 vốn nước ngoài. d- Biên bản Nghị quyết Đại hội cổ đông đối với Công ty cho thuê tài chính cổ phần. Hồ sơ thay đổi mức vốn điều lệ a- Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ trong đó nêu rõ sự cần thiết lý do thay đổi mức vốn điều lệ và biện pháp giải quyết những tồn tại nếu có trước khi thay đổi b- Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính về việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty cho thuê tài chính c- Văn bản chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ của Tổ chức tín dụng có Công ty cho thuê .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.