Quyết định số 165/2004/QĐ-UB

Quyết định số 165/2004/QĐ-UB về việc: Quản lý chi phí thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 165 2004 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 11 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC QUẢN LÝ CHI PHÍ THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19 6 2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 76 2002 TT-BTC ngày 09 9 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố Hà Nội tại tờ trình số 3302 TTr-STC TCDN ngày 22 10 2004 QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về quản lý chi phí thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Điều 2 Quy định được ban hành theo Quyết định này áp dụng để quản lý chi phí thực hiện cổ phần hóa tại các doanh nghiệp nhà nước do các Sở ngành Thành phố trực tiếp hướng dẫn triển khai thực hiện cổ phần hóa và phần chi phí cổ phần hóa các doanh nghiệp được trực tiếp chi sau khi trừ đi số tiền thuê các Công ty chứng khoán và kiểm toán thực hiện tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp hoặc tư vấn cổ phần hóa trọn gói cho doanh nghiệp. Điều 3 Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố Giám đốc các Sở Tài chính Nội vụ Kế hoạch Đầu tư Lao động TBXH Tài nguyên môi trường nhà đất Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp các Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . TM UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ Tịch Nguyễn Thế Quang QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC QUẢN LÝ CHI PHÍ THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ DNNN Ban hành kèm theo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.