Quyết định số 3595/QĐ-BTC

Quyết định số 3595/QĐ-BTC về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban, Văn phòng và Thanh tra thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 3595 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 11 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC BAN VĂN PHÒNG VÀ THANH TRA THUỘC UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ cơ quan ngang bộ Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Quyết định số 161 2004 QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban Văn phòng và Thanh tra thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các văn bản trước đây do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ Văn phòng Thanh tra thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Nơi nhận Lãnh đạo Bộ Như Điều 2 VP Đảng uỷ Công đoàn Lưu VP tCcB. Nguyễn Sinh Hùng QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC BAN VĂN PHÒNG VÀ THANH TRA THUỘC UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Ban hành kèm theo Quyết định số 3595 QĐ-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Các Ban Văn phòng và Thanh tra là bộ máy giúp việc Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán nhà nước tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 161 2004 QĐ-TTg ngày 07 09 2004 và các nhiệm vụ quyền hạn được Bộ trưởng Bộ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.