Quyết định số 5575/QĐ-UB

Quyết định số 5575/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Nhà máy Đay Indira Gandhi thành Công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu Indira Gandhi do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 5575 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 11 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NHÀ MÁY ĐAY INDIRA GANDHI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU INDIRA GANDHI. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Quyết định số 155 2004 QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí danh mục phân loại Công ty Nhà nước và Công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Nhà nước Căn cứ Thông tư số 76 2002 TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 79 2002 TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 15 2002 TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Quyết định số 5574 QĐ-UB ngày 10 tháng 11 năm 2004 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Nhà máy Đay Indira Gandhi Xét tờ trình số 543 ĐMDN ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Nhà máy Đay Indira Gandhi thuộc Sở Công nghiệp như sau 1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ vốn cổ phần Nhà nước 25 vốn điều lệ. - Tỷ lệ vốn cổ phần bán theo giá ưu đãi cho CB-CNV trong doanh nghiệp 32 vốn điều lệ. - Tỷ lệ vốn cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.