Quyết định số 83/2004/QĐ-BTC

Quyết định số 83/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế Thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 83 2004 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 11 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 83 2004 QĐ-BTC NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THÀNH LẬP VÀ HOẠT Đ ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 77 2003NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định 144 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Trưởng văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Lê Thị Băng Tâm Đã ký QUY CHẾ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Ban hành kèm theo Quyết định số 83 2004 QĐ-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định việc thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Quy chế này tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được hiểu là các công ty chứng khoán các công ty quản lý quỹ đầu tư được thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài. Điều 3. Trách nhiệm của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài và Văn phòng đại diện 1. Văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam sau đây gọi tắt là Văn phòng đại diện được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam để tìm kiếm thúc đẩy .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.