Nghị định số 187/2004/NĐ-CP

Quyết định số 313/QĐ-UBCK về việc ban hành quy chế xét duyệt đăng ký phát hành chứng khoán ra công chứng, cấp phép niêm yết, cấp phép hoạt động kinh doanh và dịch vụ chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành | BỘ TÀI CHÍNH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 313 QĐ-UBCK Hà Nội ngày 12 tháng 11 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT DUYỆT ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG CẤP PHÉP NIÊM YẾT CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị đính số 144 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Căn cứ Quyết định số 161 2004 QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Theo đề nghị của Trưởng ban Pháp chế QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét duyệt đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng cấp phép niêm yết cấp phép hoạt động kinh doanh và dịch vụ chứng khoán. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 126 QĐ-UBCK ngày 11 5 2004 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng Trưởng ban Pháp chế Trưởng ban Quản lý phát hành chứng khoán Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán Chánh Thanh tra và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Q. CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Nơi nhận - Chủ tịch - Các Phó Chủ tịch - Như Điều 3 - Lưu VP PC. Trần Xuân Hà QUY CHẾ XÉT DUYỆT ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG CẤP PHÉP NIÊM YẾT CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN Ban hành theo Quyết định số 313 QĐ-UBCK ngày 12 11 2004 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Việc tiếp nhận thẩm định xét duyệt hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng hồ sơ xin cấp phép niêm yết kinh doanh và dịch vụ chứng khoán phải được thực hiện đúng theo chế độ hiện hành và trình tự quy định tại văn bản này. 2. Các đơn vị cá nhân có liên quan đến việc tiếp nhận thẩm định xét duyệt và lưu trữ hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các công việc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    44    1    07-12-2023
25    52    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.