Thông tư số 108/2004/TT-BTC

Thông tư số 108/2004/TT-BTC về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi Thông tư số 117/2003/TT/BTC ngày 8/12/2003 “Thông tư sửa đổi Thông tư số 111/1999/TT/BTC ngày 17/9/1999 và Thông tư 29/2002/TT-BTC ngày 26/3/2002 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” | BỘ TÀI CHÍNH Số 108 2004 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 16 tháng 11 năm 2004 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀICHINH SỐ 108 2004 TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 117 2003 TT-BTC NGÀY 8 12 2003 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 111 1999 TT-BTC NGÀY 17 9 1999 VÀ THÔNG TƯ 29 2002 TT-BTC NGÀY 26 3 2002 HƯỚNG DẪN THỰC hiện chế độ tài chính ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 100 1998 NĐ-CP ngày 10 12 1998 của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để phù hợp với thực tế hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 117 2003 TT-BTC ngày 8 12 2003 Thông tư sửa đổi Thông tư số 111 1999 TT BTC ngày 17 9 1999 và Thông tư 29 2002 TT-BTC ngày 26 3 2002 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau Bỏ nội dung về chi đấu thầu và thanh toán tín phiếu kho bạc trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ quy định tại Thông tư số 117 2003 TT-BTC. Các khoản chi đấu thầu và thanh toán tín phiếu kho bạc trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ được thực hiện như sau - Nội dung và phạm vi các khoản chi về đấu thầu và thanh toán tín phiếu kho bạc trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19 2004 TT-BTC ngày 18 3 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc đấu thầu tín phiếu kho bạc và trái phiếu ngoại tệ. - Các khoản chi cho công tác đấu thầu và thanh toán tín phiếu kho bạc trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ tuỳ theo tính chất và nội dung của khoản chi được sử dụng từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hay hạch toán vào các mục chi tương ứng trong chi phí hoạt động của Ngân hàng Nhà nước và được theo dõi ở các tiểu mục riêng. Cụ thể Các khoản chi mua sắm thiết bị thiết kế và xây dựng phần mềm cho hoạt động đấu thầu và thanh toán tín phiếu kho bạc trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ thuộc tài sản cố định Ngân hàng Nhà nước sử dụng từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Ngân hàng Nhà nước để .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
129    484    2    24-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.