Quyết định số 323/QĐ-UBCK

Quyết định số 323/QĐ-UBCK Về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành | BỘ TÀI CHÍNH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 323 QĐ-UBCK Hà Nội ngày 18 tháng 11 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị đính số 144 2003 NĐ-CP ngày 28 11 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Căn cứ Quyết định số 161 2004 QĐ-TTg ngày 7 9 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Căn cứ Quyết định số 76 2004 QĐ-BTC ngày 22 9 2004ccủa Bộ trưởng chính ban hành Quy chế lựa chọn các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho các tổ chức phát hành tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán Xét văn bản đề nghị của Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn AFC - SAIGON y Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Phát hành và Trưởng Ban Quản lý Kinh doanh Chứng khoán QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chấp thuận Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn AFC - SAIGON được kiểm toán cho các tổ chức phát hành tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán có danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2005-2006 đính kèm . Điều 2. Quyết định này được thi hành từ ngày ký và có hiệu lực trong 02 hai năm. Điều 3. Chánh Văn phòng Trưởng Ban Quản lý phát hành Trưởng Ban Quản lý Kinh doanh Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Giám đốc Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn AFC - SAIGON chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Q. CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Nơi nhận - Như điều 3 - Lưu VP QLPH. Trần Xuân Hà DANH SÁCH KIỂM TOÁN VIÊN CỦA CÔNG TYKIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SÀI GÒN AFC - SAIGON ĐƯỢC PHÉP KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TỔ CHỨC NIÊM YẾT Hoặc Tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2005-2006 Ban hành kèm theo Quyết đính số 323 QĐ-UBCK ngày 18 11 2004 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.