Quyết định số 5803/QĐ-UB

Quyết định số 5803/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vàng Bạc Đá Quý SJC Phú Thọ thành Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý SJC Phú Thọ do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 5803 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 11 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SJC PHÚ THỌ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SJC PHÚ THỌ. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 76 2002 TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 79T2002TTT-BTC ngày 12 háng 9 năm 2002 của Bộ Tà chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 15 2002 TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Quyết định số QĐ-UB ngày tháng năm 2004 của Chủ tịch ủy nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa của Công ty Vàng Bạc Đá Quý SJC Phú Thọ Xét Tờ trình số 597 ĐMDNngày 08 tháng 11 năm 2004 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vàng Bạc Đá Quý SJC Phú Thọ trực thuộc Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn SJC như sau 1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 40 00 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho CB-CNV trong doanh nghiệp 46 33 vốn điều lệ trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 14 43 vốn điều lệ . - Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá cho cổ đông ngoài doanh nghiệp 13 67 vốn điều lệ. 2. Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa ngày 31 tháng 12 năm 2003 - Giá trị thực tế của doanh nghiệp Nhà .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.