Thông tư số 112/2004/TT-BTC

Thông tư số 112/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 112 2004 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 11 năm 2004 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 112 2004 TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01 2002 QH11 ngày 16 12 2002 và các văn bản hiện hành hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Quyết định số 135 2003 QĐ-TTg ngày 09 7 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc củng cố và phát triển Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam được thành lập nhằm mục đích vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan tổ chức cá nhân ở trong nước và nước ngoài viện trợ quốc tế và hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. 2. Đối tượng được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bao gồm Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa trẻ em bị bỏ rơi trẻ em khuyết tật tàn tật trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học trẻ em nhiễm HIV AIDS trẻ em phải làm việc nặng nhọc nguy hiểm tiếp xúc với chất độc hại trẻ em phải làm việc xa gia đình trẻ em lang thang trẻ em bị xâm hại tình dục trẻ em nghiện ma tuý trẻ em vi phạm pháp luật trẻ em miền núi vùng sâu vùng xa vùng căn cứ cách mạng và vùng bị thiên tai dịch bệnh hỗ trợ cho các trẻ em có địa chỉ cụ thể theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cá nhân tài trợ hỗ trợ khác phù hợp với tôn chỉ và mục đích của Quỹ. 3. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam được mở tài khoản riêng tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước để giao dịch số dư quỹ cuối năm trước kể cả kinh phí ngân sách nhà nước cấp nếu có được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng. 4. Nguồn tiền nhàn rỗi của Quỹ được gửi tiết kiệm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    9    2    01-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.