Quyết định số 92/2004/QĐ-BTC

Quyết định số 92/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính đối với công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 92 2004 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 11 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 92 2004 QĐ-BTC NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 1 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 144 2003 NĐ-CP ngày 28 11 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính đối với công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ. Điều 2. Các công ty chứng khoán công ty quản lý quỹ có trách nhiệm tính toán các chỉ tiêu giám sát và gửi kết quả cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và thời điểm nộp báo cáo tài chính hàng năm theo qui định. Trường hợp có những biến động bất thường các công ty chứng khoán công ty quản lý quỹ phải báo cáo giải trình và phân tích rõ nguyên nhân với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và có biện pháp điều chỉnh khắc phục kịp thời. Điều 3. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm phân tích đánh giá kết quả hoạt động của các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ thông qua Hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính đối với công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ và tiến hành các biện pháp kiểm tra giám sát theo qui định của pháp luật. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và được áp dụng cho năm tài chính 2004. Điều 5. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Tổng Giám đốc Giám đốc các công ty chứng khoán công ty quản lý quỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Thị Băng Tâm Đã ký HỆ THỐNG CHỈ TIÊU GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ Ban hành theo Quyết định số 92 2004 QĐ-BTC ngày 30

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    207    2    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.