Quyết định số 93/2004/QĐ-BTC

Quyết định số 93/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tổ chức phát hành xổ số cào biết kết quả ngay do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 93 2004 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ trưởng Bộ tài chính SỐ 93 2004 QĐ-BTC NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2004 BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH XỔ SỐ CÀO BIẾT KẾT QUẢ NGAY BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ- CP ngày 5 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tổ chức phát hành xổ số cào biết kết quả ngay áp dụng thống nhất trong cả nước. Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 826TC QĐ CĐTC ngày 5 9 1994 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành quy chế tạm thời tổ chức phát hành thí điểm xổ số biết kết quả ngay Quyết định số 830TC QĐ CĐTC ngày 6 9 1994 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về in vé giao nhận vé và quản lý vé xổ số cào biết kết quả ngay Quyết định số 1139TC QĐ-TCNH ngày 2 11 1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành quy chế tạm thời tổ chức phát hành thí điểm xổ số biết kết quả ngay đối với các tỉnh thành phố khu vực phía Nam Quyết định số 709TC QĐ TCNH ngày 19 8 1996 về bổ sung sửa đổi quy chế tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 1139TC QĐ TCNH và Quyết định số 1142TC QĐ-TCNH ngày 2 11 1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phê duyệt quy chế tạm thời của khu vực miền Nam về tổ chức phát hành vé xổ số cào biết kết quả ngay trong thời gian thí điểm. Điều 3 Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Lê Thị Băng Tâm Đã ký QUY CHẾ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH XỔ SỐ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.