Nghị định số 200/2004/NĐ-CP

Nghị định số 200/2004/NĐ-CP về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 200 2004 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 12 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 200 2004 NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ SẮP XẾP ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 19 tháng 8 năm 1991 Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Nghị định này quy định việc sắp xếp đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh. 2. Nghị định này áp dụng đối với các lâm trường quốc doanh các doanh nghiệp lâm nghiệp nhà nước được giao được thuê đất để sử dụng vào mục đích quản lý bảo vệ rừng và sản xuất kinh doanh lâm nghiệp sau đây gọi chung là lâm trường quốc doanh . Điều 2. Mục tiêu đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý lâm trường quốc doanh 1. Sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất quản lý bảo vệ phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên rừng. 2. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các lâm trường quốc doanh. 3. Tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động góp phần xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Điều 3. Nguyên tắc sắp xếp lại các lâm trường quốc doanh 1. Sắp xếp đổi mới các lâm trường quốc doanh phải phù hợp với quy hoạch kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương nhất là quy hoạch kế hoạch phát triển lâm nghiệp. 2. Phân biệt rõ được loại hình lâm trường thực hiện nhiệm vụ công ích và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh a Những lâm trường thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh là chủ yếu thì phải hoạt động sản xuất và hạch toán theo cơ chế thị trường. b Những lâm trường chủ yếu thực hiện nhiệm vụ công ích thì chuyển thành Ban Quản lý rừng hoạt động theo cơ chế của đơn vị sự nghiệp có thu. 3. Tăng cường .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    45    1    29-11-2023
287    58    1    29-11-2023
5    49    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.