Quyết định số 1550/2004/QĐ-NHNN

Quyết định số 1550/2004/QĐ-NHNN về việc quản lý ngoại hối đối với việc mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 1550 2004 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 06 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1550 2004 QĐ-NHNN NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI VIỆC MUA BÁN CHỨNG KHOÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10 2003 QH11 ngày 17 6 2003 Căn cứ Nghị định số 144 2003 NĐ-CP ngày 28 11 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Căn cứ Quyết định số 146 2003 QĐ-TTg ngày 17 7 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối QUYẾT ĐỊNH I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quyết định này điều chỉnh các giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động mua bán chứng khoán được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm việc chuyển vốn vào Việt Nam để mua bán chứng khoán chuyển đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam mở và sử dụng tại khoản đồng Việt Nam để mua bán chứng khoán chuyển đổi đồng Việt Nam ra ngoại tệ và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài. 2. Các giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Ngân hàng Nhà nước. 3. Các giao dịch ngoại hối của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này. Điều 2. Giải thích từ ngữ Tại Quyết định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Nhà đầu tư nước ngoài bao gồm - Người không cư trú là tổ chức kinh tế tài chính nước ngoài được thành lập theo pháp luật nước ngoài - Người không cư trú là người nước ngoài không thường trú ở Việt Nam

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
144    306    53    22-05-2024
5    78    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.