Quyết định số 6216/QĐ-UB

Quyết định số 6216/QĐ-UB về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Kỹ thuật Xây dựng quận Phú Nhuận do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 6216 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY KỸ THUẬT XÂY DỰNG quận phú nhuận. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 79 2002 TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Quyết định số 1747 QĐ-UB ngày 22 tháng 4 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn khi chuyển đổi sở hữu Doanh nghiệp Nhà nước thành viên Xét biên bản ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Kỹ thuật Xây dựng quận Phú Nhuận Xét tờ trình số 76 ĐMDN ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Công ty Kỹ thuật Xây dựng quận Phú Nhuận để cổ phần hóa như sau Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa đồng Ba trăm mười chín tỷ ba trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm năm mươi lăm ngàn hai trăm mười hai đồng . Trong đó Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng Năm mươi lăm tỷ ba trăm chín mươi ba triệu ba trăm tám mươi sáu ngàn chín trăm mười tám đồng . Điều 2. Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại Điều 1 Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Kỹ thuật Xây dựng quận Phú Nhuận tiến hành hạch toán điều chỉnh sổ sách theo quy định tại Thông tư số 76 2002 TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 Thông tư số 40 2004 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
103    125    5    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.