Quyết định số 97/2004/QĐ-BTC

Quyết định số 97/2004/QĐ-BTC về Chế độ kế toán Trung tâm giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 105/1999/QĐ-BTC ngày 30/8/1999 về Chế độ kế toán Trung tâm giao dịch chứng khoán của Bộ Tài chính | BỘ TÀI CHÍNH Số 97 2004 QĐ- BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Về việc sửa đổi bổ sung Chế độ kế toán Trung tâm giao dịch chứng khoán ban hành theo Quyết định số 105 1999 QĐ-BtC ngày 30 8 1999 BỘ TRUỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Kế toán số 03 2003 QH11 ngày 17 6 2003 và Nghị định số 128 2004 NĐ-CP ngày 31 5 2004 của Chính phủ vè việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước Căn cứ nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 4 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế tài chính của Trung tâm Giao dịch chứng khoán theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Chánh văn phòng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chế độ kế toán Trung tâm giao dịch chứng khoán sửa đổi bổ sung Chế độ kế toán Trung tâm giao dịch chứng khoán ban hành theo Quyết định số 105 1999 QĐ-BTC ngày 30 8 1999 của Bộ Tài chính. Điều 2. Chế độ kế toán Trung tâm giao dịch chứngkhoán ban hành theo Quyết định số 105 1999 QĐ-BTC ngày 30 8 1999 và quy định sửa đổi bổ sung Chế độ kế toán Trung tâm giao dịch chứng khoán ban hành theo Quyết định này áp dụng cho các Trung tâm giao dịch chứng khoán trong cả nước Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 4. Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo các Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong Quyết định này. Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán Chánh văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra việc thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    58    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.