Thỏa ước lao động tập thể

"Thỏa ước lao động tập thể" là văn bản bao gồm các điều khoản cam kết giữa đại diện người sử dụng lao động và đại diện tập thể người lao động. Trong đó có các điều khoản như: việc làm và bảo đảm việc làm; thời giờ làm việc – thời giờ nghỉ ngơi; định mức lao động; tiền lương, thưởng, phụ cấp và các loại trợ cấp;. nội dung của bản thỏa ước lao động tập thể.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    7    0    30-07-2021