Nghị định số 202/2004/NĐ-CP

Nghị định số 202/2004/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 202 2004 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 12 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 202 2004 NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2003 Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 15 tháng 6 năm 2004 Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. 2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng quy định tại Nghị định này bao gồm các vi phạm Về giấy phép thành lập và hoạt động giấy phép hoạt động nghiệp vụ về cơ cấu tổ chức của tổ chức tín dụng Về quản trị điều hành kiểm toán Về huy động vốn Về cho vay bảo lãnh ngân hàng chiết khấu và cho thuê tài chính Về quản lý ngoại hối quản lý kinh doanh vàng Về thanh toán mua đầu tư vào tài sản cố định và kinh doanh bất động sản Về bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng Về kế toán thống kê thông tin báo cáo bí mật hoạt động ngân hàng Về xâm phạm quyền tự chủ kinh doanh của tổ chức tín dụng cản trở việc thanh tra kiểm tra không thực hiện yêu cầu của cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cạnh tranh bất hợp pháp. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Cá nhân cơ quan tổ chức trong nước và nước ngoài sau đây gọi chung là cá nhân tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng mà không phải là tội phạm đều bị xử phạt vi phạm hành chính .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
91    56    5    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.