Quyết định số 211/2004/QĐ-TTg

Quyết định số 211/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Định hướng phát triển tài chính Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 211 2004 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 211 2004 QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 PHÊ DUYỆT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị tại thông báo số 147-TB TWngày 16 tháng 7 năm 2004 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đề án Chiến lược tài chính Việt Nam đến năm 2010 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại tờ trình số 51 TTr BTC ngày 21 tháng 9 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Định hướng phát triển tài chính Việt Nam đến năm 2010 với những nội dung sau đây A. Mục tiêu tổng quát Bảo đảm tiềm lực tài chính quốc gia đủ mạnh để chủ động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh hiệu quả và bền vững có khả năng kiểm soát lạm phát ổn định tiền tệ giá cả và thị trường hệ thống chính sách động viên phân phối tài chính có hiệu lực cao đảm bảo công bằng năng động phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có tác động mở đường khai thông các nguồn nội lực thu hút ngoại lực và sử dụng hiệu quả toàn bộ các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh công khai minh bạch dân chủ được quản lý và kiểm toán chặt chẽ làm cho tài chính trở thành thước đo hiệu quả mọi hoạt động kinh tế là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năng lực hiệu lực quản lý nhà nước về tài chính được tăng cường và đổi mới trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính hiện đại hoá công cụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tài chính củng cố và nâng cao vị thế tài chính Việt Nam trong quan hệ quốc tế trên cơ sở bảo đảm độc lập tự chủ và an ninh tài chính quốc gia. B. Các mục tiêu cụ thê 1. Xử lý tốt quan hệ tích luỹ và tiêu dùng tiết kiệm và đầu tư tăng tiềm lực tài chính cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh. - Tăng tỷ lệ tổng vốn đầu tư .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.