Thông tư số 130/2004/TT-BTC

Thông tư số 130/2004/TT-BTC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 161/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán | BỘ TÀI CHÍNH Số 130 2004 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2004 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 130 2004 TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 161 2004 NĐ-CP NGÀY 07 9 2004 CỦA CHÍNH PHỦ V VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 7 2002 Căn cứ Nghị định số 134 2003 NĐ-CP ngày 14 11 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 7 2002 Căn cứ Nghị định số 161 2004 NĐ-CP ngày 07 9 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tài chính Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 161 2004 NĐ-CP ngày 07 9 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán như sau I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng . Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được áp dụng đối với cá nhân tổ chức của Việt Nam và nước ngoài sau đây gọi chung là cá nhân tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Đối với cá nhân tổ chức nước ngoài trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác thì sẽ áp dụng quy định của điều ước quốc tế. . Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán bao gồm a Vi phạm các quy định về hoạt động phát hành chứng khoán ra công chúng b Vi phạm các quy định về niêm yết chứng khoán trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán c Vi phạm các quy định vê giao dịch chứng khoán d Vi phạm các quy .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    75    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.