Thông tư số 133/2004/TT-BTC

Thông tư số 133/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 133 2004 TT-BTC Hà Nội ngày 31 tháng 12 năm 2004 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện các hiệp định tránh đánh thuế hai lần ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ ĐÁNH VÀO THU NHẬP VÀ TÀI SẢN GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TẠI VIỆT NAM Căn cứ các văn bản pháp Luật hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế đối với đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam Căn cứ vào các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ đang có hiệu lực thi hành Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nội dung cơ bản của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam dưới đây gọi tắt là Hiệp định như sau ĐỊNH CHUNG I. PHẠM VI ÁP DỤNG Thông tư này điều chỉnh các đối tượng là đối tượng cư trú của Việt Nam hoặc của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam hoặc đồng thời là đối tượng cư trú của cả Việt Nam và Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam. 1. Theo Hiệp định thuật ngữ đối tượng cư trú của một Nước ký kết là đối tượng mà theo Luật của một Nước ký kết là đối tượng chịu thuế tại nước đó do . Có nhà ở có thời gian cư trú tại nước đó hoặc các tiêu thức có tính chất tương tự trong trường hợp đối tượng đó là một cá nhân hoặc . Có trụ sở điều hành trụ sở đăng ký hoặc được thành lập tại nước đó hoặc các tiêu thức có lính chất tương tự trong trường hợp đối tượng đó là một tổ chức. 2. Theo pháp luật Việt Nam các đối tượng sau đây được coi là đối tượng cư trú của Việt Nam . Cá nhân là người mang quốc tịch Việt Nam cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn tại việt Nam người nước ngoài

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    69    1    19-04-2024
225    51    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.