Quyết định số 02/2005/QĐ-NHNN

Quyết định số 02/2005/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 02 2005 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 1 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGẦN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 02 2004 QĐ-NHNN NGÀY 04 0 THÁNG 0 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN TRONG NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2003 Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 15 tháng 6 năm 2004 Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ cơ quan ngang bộ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1287 2002 QĐ-NHNN ngày 22 tháng 11 năm 2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố trực thuộc trung ương Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Giám đốc tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Đức Thuý Đã ký QUY CHẾ PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA TỎ CHỨC TÍN DỤNG ĐỂ HUY ĐỘNG VÓN TRONG NƯỚC Ban hành kèm theo Quyết định sổ 02 2005 QĐ-NHNN ngày 04 01 2005 của Thổng đổc Ngân hàng Nhà nước Chương I Quy định chung Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Quy chế này quy định việc phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Điều 2. Tổ chức tín dụng phát hành giấy tờ có giá

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.