Quyết định số 01/2005/QĐ-UBCK

Quyết định số 01/2005/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy trình bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 01 2005 QĐ-UBCK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 01 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH chứng khoán CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Quyết định số 161 2004 QĐ-TTg ngày 7 9 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Căn cứ Thông tư số 126 2004 TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 187 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Phát hành Chứng khoán QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. Điều 2. Quyết định này được thi hành từ ngày ký. Điều 3. Giám đốc các Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận - Như điều 3 - Lãnh đạo Bộ - Lưu VP Ban QLPH. Q. CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Trần Xuân Hà QUY TRÌNH BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Ban hành kèm theo Quyết định số 01 QĐ-UBCK ngày 04 tháng 01 năm 2005 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Bước 1. Đăng ký tổ chức đấu giá - Ban chỉ đạo cổ phần hoá của doanh nghiệp hoặc tổ chức tài chính trung gian trường hợp có thuê tổ chức tài chính trung gian gửi đơn đăng ký cho Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TTGDCK và các tài liệu liên quan đến đấu giá theo mẫu quy định tại các Phụ lục số 4 4a 5 5a 5b 6a 6b 7 và 13 Thông tư số 126 2004 TT-BTC kèm theo file dữ liệu. - TTGDCK thông báo cho TTGDCK thứ 2 trong trường hợp đấu giá ở cả 2 TTGDCK và các công ty chứng khoán về phương thức đấu giá và các điều kiện đấu giá. - Công ty chứng khoán xác nhận tham gia làm đại lý đấu giá với TTGDCK. Bước 2. Công bố thông tin trước khi tổ chức đấu giá - Chậm nhất

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    126    11    03-12-2023
119    36    2    03-12-2023
109    118    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.