Quyết định số 03/2005/QĐ-BCN

Quyết định số 03/2005/QĐ-BCN về việc chuyển công ty bóng đèn điện quang thành công ty cổ phần bóng đèn điện quang do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành, để sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 127/2004/QĐ-BCN ngày 10 tháng 11 năm 2004 | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 03 2005 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 01 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI KHOẢN 1 KHOẢN 3 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 127 2004 QĐ-BCN NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Xét đề nghị của Công ty Bóng đèn Điện Quang Công văn số 78 ĐQ-TCHC ngày 07 tháng 01 năm 2005 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi khoản 1 khoản 3 Điều 1 Quyết định số 127 2004 QĐ-BCN ngày 10 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Bóng đèn Điện Quang thành Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang như sau 1. Cơ cấu vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là đồng Hai ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước 51 00 - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty 38 96 - Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty 10 04 . Trị giá một cổ phần đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 559 lao động trong Công ty là cổ phần với giá trị được ưu đãi là đồng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ các Vụ trưởng Cục trưởng thuộc Bộ Tổng giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 2 - Văn phòng Chính phủ - Ban Chỉ đạo ĐM Và PTDN - Các Bộ Tài chính KH và ĐT Nội vụ LĐTB và XH Tư pháp - Ngân hàng Nhà nước VN - uBnD tP Hồ Chí Minh - Bộ trưởng để báo cáo - Các TV Ban ĐM và pTdN Bộ - Công báo - Lưu VP TCCB. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP THỨ TRƯỞNG Bùi Xuân .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.