Nghị quyết số 01/2005/NQ-CP

Nghị quyết số 01/2005/NQ-CP về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2005 do Chính Phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 01 2005 NQ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 1 năm 2005 NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 01 2005 NQ-CP NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2005 Năm 2005 là năm cuối cùng và là năm có vai trò quyết định trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX và Nghị quyết số 55 2001 QH10 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005. Để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 6 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 Chính phủ đề ra một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo điều hành trong năm 2005 như sau I. TIẾP TỤC CẢI THIỆN MÔITRƯỜNG KINH DOANH VÀ ĐẨY MẠNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CẢ VỀ TỐC ĐỘ VÀ CHẤT LƯỢNG A. Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh tạo điều kiện thúc đẩy các đơn vị kinh tế nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh 1. Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài chính hoàn thành các văn bản hướng dẫn thi hành các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trong quý I năm 2005. 2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trọng tâm là đất ở tại đô thị và đất rừng sản xuất phấn đấu đến cuối năm 2005 hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo và phối hợp với các địa phương hoàn thành công tác kiểm kê đất trong cả nước hoàn thành quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng kiên quyết thu hồi diện tích đất không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật để bảo đảm nhu cầu mặt bằng của các dự án đầu tư. Định kỳ 6 tháng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện chủ trương này. 4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ trong quý III năm 2005 các dự thảo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
89    98    3    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.