Quyết định số 13/2005/QĐ-TTg

Quyết định số 13/2005/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/10/2004 của Bộ Chính trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 13 2005 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 1 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 13 2005 QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC hiện chỉ thị số 45-CT TW ngày 22 THÁNG 10 NĂM 2004 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Chỉ thị số 45-CT TWngày 22 tháng 10 năm 2004 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh sắp xếp đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trong 2 năm 2004 - 2005 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT TW ngày 22 tháng 10 năm 2004 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh sắp xếp đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng Đã ký KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ_ 45-CT TW NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2004 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Ban hành kèm theo Quyết định số 13 2005 QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Ngày 22 tháng 10 năm 2004 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT TW về đẩy mạnh sắp xếp đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trong 2 năm 2004 - 2005. Để triển khai thực hiện Chỉ thị này Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Hội đồng quản trị các Tổng công ty nhà nước trong năm 2005 cần tập trung thực hiện tốt những việc sau đây 1. Tiếp tục tuyên truyền giáo dục về nội dung Nghị quyết Trung ương 3 Nghị quyết Trung ương 9 Khoá IX và Chỉ thị số 45-CT TW của Bộ Chính trị đối với các cơ quan nhà nước các tổ chức và cá nhân nhằm nâng cao nhận thức về sắp xếp đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
109    5    1    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.