Quyết định số 244/2005/QĐ-BTC

Quyết định số 244/2005/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế tạm thời tổ chức giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 244 QĐ - BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 01 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI TỔ CHỨC GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 144 NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán Căn cứ Quyết định số 127 1998 QĐ-TTg ngày 11 tháng 07 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3 Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận - Như Điều 3 - Vụ TCNH Vụ PC Cục TCDN - Lưu VP UBCKNN. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG Lê Thị Băng Tâm QUY CHẾ TẠM THỜI TỔ CHỨC GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Ban hành kèm theo Quyết định số 244 QĐ-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính CHƯƠNG I QUI ĐỊNH CHUNG Điều 1. Chứng khoán đăng ký giao dịch 1 1. Chứng khoán giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội TTGDCK Hà Nội bao gồm cổ phiếu trái phiếu chưa niêm yết. 2. Các tổ chức phát hành thực hiện việc đăng ký giao dịch chứng khoán tại TTGDCK Hà Nội theo các điều kiện và thủ tục qui định tại Quy chế này. Điều 2. Thành viên TTGDCK Hà Nội 1. Thành viên TTGDCK Hà Nội sau đây gọi là thành viên bao gồm các công ty chứng khoán được UBCKNN cấp phép hoạt động theo Nghị định số 144 2004 NĐ-CP ngày 28 11 2004 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Nghị

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    330    2    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.