Quyết định 09/2005/QĐ-BTC

Quyết định 09/2005/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 09 2005 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 21 tháng 1 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNHV V PHẤT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ ĐỢT III NĂM 2005 ĐỂ ĐẦU TƯ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THUỶ LỢI QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 141 2003 NĐ-CP ngày 20 11 2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương Căn cứ Quyết định số 235 2003 QĐ-TTg ngày 13 11 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính Căn cứ Quyết định số 182 2003 QĐ-TTg ngày 05 9 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông thuỷ lợi quan trọng của đất nước Theo đề nghị của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phát hành trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông thuỷ lợi quan trọng của đất nước với tổng số tiền là tỷ đồng Việt Nam và 30 triệu đô la Mỹ USD . Điều 2. Trái phiếu Chính phủ sau đây gọi tắt là trái phiếu được phát hành và thanh toán bằng tiền Việt Nam và đô la Mỹ dưới hình thức chứng chỉ hoặc ghi sổ. Chứng chỉ trái phiếu bằng tiền Việt Nam bao gồm loại có ghi tên và không ghi tên in trước các loại mệnh giá đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng. Trái phiếu ngoại tệ được phát hành dưới hình thức ghi sổ. Điều 3. Phương thức phát hành trái phiếu Phát hành trực tiếp qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Trái phiếu bằng tiền Việt Nam được phát hành tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước trong phạm vi cả nước. a- Đối tượng mua trái phiếu bao gồm các tổ chức công dân Việt Nam người Việt

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    56    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.