Quyết định số 10/2005/QĐ-BTC

Quyết định số 10/2005/QĐ-BTC về việc công bố danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2005 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 10 2005 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 2 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10 2005 QĐ-BTC NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2005 CÔNG BỐ DANH SÁCH THÀNH VIÊN BẢO LÃNH PHÁT HÀNH ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2005 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 141 2003 NĐ-CP ngày 20 11 2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương Trên cơ sở các điều kiện tiêu chuẩn đã quy định tại Thông tư số 29 2004 TT-BTC ngày 6 4 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bảo lãnh phát hành đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương và đơn đăng ký thành viên của các tổ chức tài chính tín dụng Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh sách thành viên bảo lãnh phát hành đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2005 . Điều 2. Các thành viên có tên trong danh sách công bố tại Điều 1 Quyết định này được tham gia bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành các loại trái phiếu do Kho bạc Nhà nước Quỹ Hỗ trợ phát triển Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh các tổ chức tài chính tín dụng và doanh nghiệp phát hành theo quy định tại Nghị định số 141 2003 NĐ-CP ngày 20 11 2003 của Chính phủ. Trách nhiệm quyền lợi của tổ chức bảo lãnh phát hành đại lý phát hành được thực hiện theo hợp đồng thoả thuận giữa tổ chức phát hành với tổ chức nhận bảo lãnh phát hành đại lý phát hành trái phiếu và chế độ quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    57    2    10-12-2023
3    153    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.