Quyết định số 35/2005/QĐ-UBCK

Quyết định số 35/2005/QĐ-UBCK về việc quy định trách nhiệm, quyền hạn của các Trung tâm Giao dịch Chứng khoán trong việc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 35 QĐ-UBCK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 02 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CỦA CÁC TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRONG VIỆC ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI CỦA NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Quyết định số 161 2004 QĐ-TTg ngày 07 09 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Căn cứ Nghị định số 187 2004 NĐ-CP ngày 16 11 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 126 2004 TT-BTC ngày 24 12 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187 2004 NĐ-CP ngày 16 11 2004 của Chính phủ Căn cứ Quyết định số 01 QĐ-UBCK ngày 04 01 2005 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy trình bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Xét yêu cầu thực tế công tác chuẩn bị đấu giá bán cổ phần của Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh heo đề nghị của Trưởng ban Quản lý Phát hành QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu của Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tại 03 địa điểm Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn -Sông Hinh tại Tp. Quy Nhơn . Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của các Trung tâm Giao dịch Chứng khoán . Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội a Chủ trì tổ chức hoạt động đấu giá bán cổ phần lần đầu của Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh b Thông báo cho Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ chí Minh Công ty Chứng khoán Sài gòn về thời gian địa điểm và cách thức tổ chức bán đấu giá kèm theo quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh và các tài liệu liên quan c Thực hiện các công việc công bố thông tin làm thủ tục đăng ký đấu giá nhận tiền đặt cọc của nhà đầu tư tại Trung tâm .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
119    222    5    29-11-2023
64    61    1    29-11-2023
98    71    3    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.