Quyết định số 05/2005/QĐ-BCN

Quyết định số 05/2005/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Nhựa Rạng Đông thành Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông do Bộ Công nghiệp ban hành, để sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 157/2004/QĐ-BCN ngày 06 tháng 12 năm 2004 về việc chuyển CTy Nhựa Rạng Đông thành Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 05 2005 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 02 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI KHOẢN 1 KHOẢN 3 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 157 2004 QĐ-BCN NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦ A BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC CHUYỂN CTY NHỰA RẠNG ĐÔNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA rạng ĐÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Xét đề nghị của Công ty Nhựa Rạng Đông Công văn số 067 CV-TCKT ngày 16 tháng 02 năm 2005 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi khoản 1 khoản 3 Điều 1 Quyết định số 157 2004 QĐ-BCN ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Nhựa Rạng Đông thành Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông như sau 1. Cơ cấu vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là đồng Tám mươi hai tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước 79 18 - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty 17 07 - Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài doanh nghiệp 3 75 . Trị giá một cổ phần đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 648 lao động trong Công ty là cổ phần với giá trị được ưu đãi là đồng. Trong đó bán ưu đãi trả chậm cho 116 lao động nghèo là cổ phần trị giá đồng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ các Vụ trưởng Cục trưởng thuộc Bộ Tổng giám đốc Công ty Nhựa Rạng Đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 2 - Văn phòng Chính phủ - Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN - Các Bộ Tài chính KH và ĐT Nội vụ LĐTB và XH Tư pháp - Ngân hàng Nhà nước VN - uBnD TP Hồ Chí Minh - Đ c Bộ trưởng để báo cáo - Các đ c Thứ trưởng - Các TV Ban ĐM và

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.