Quyết định số 06/2005/QĐ-BCN

Quyết định số 06/2005/QĐ-BCN về việc chuyển công ty nguyên liệu thuốc lá nam thành công ty cổ phần Hoà Việt do Bộ Công nghiệp ban hành, để sửa đổi khoản 1, khoản 3, khoản 4 điều 1 quyết định số 123/2004/QĐ-BCN ngày 04 tháng 11 năm 2004 về việc chuyển công ty nguyên liệu thuốc lá nam thành công ty cổ phần Hoà Việt của Bộ Công nghiệp | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 06 2005 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 02 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI KHOẢN 1 KHOẢN 3 KHOẢN 4 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 123 2004 QĐ-BCN NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY NGUYÊNLIỆU THUỐC LÁ NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Xét đề nghị của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Công văn số 03 HĐQT-CV-TC ngày 25 tháng 01 năm 2005 và của Công ty Nguyên liệu thuốc lá Nam Công văn số 26 NLTLN-CV-BĐMngày 03 tháng 2 năm 2005 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi khoản 1 khoản 3 khoản 4 Điều 1 Quyết định số 123 2004 QĐ-BCN ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Nguyên liệu thuốc lá Nam thành Công ty cổ phần Hoà Việt như sau 1. Cơ cấu vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là đồng Một trăm lẻ bảy tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng chẵn . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước 73 28 - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty 12 61 - Tỷ lệ cổ phần bán ưu đãi cho nông dân trồng thuốc lá 0 28 - Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá ra ngoài Công ty 13 83 . Trị giá một cổ phần đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 958 lao động trong Công ty là cổ phần với giá trị được ưu đãi là đồng. 4. Ưu đãi cho người nông dân trồng nguyên liệu thuốc lá. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 04 hộ nông dân trồng nguyên liệu thuốc lá bán cho Công ty là cổ phần với giá trị được ưu đãi là đồng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ các Vụ trưởng Cục trưởng thuộc Bộ Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Giám đốc .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    70    1    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.